Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz przepisami Dekretu ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku informuję, iż: informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa dla Dziewcząt, ul. Schodowa 6, 43-300 Bielsko Biała, REGON: 243102270, NIP: 547-17-64-395 prowadzona przez: Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska w Opolu ul. Mały Rynek 5, 45-020 Opole, REGON: 040001770, NIP: 754-17-22-702. Więcej informacji dostępnych jest pod następującym adresem.

REGULAMIN

REGULAMIN BURSY DLA DZIEWCZĄT
SIÓSTR SZKOLNYCH de NOTRE DAME

 W Bielsku Białej

 aktualizacja 19.05.2016

 

I.      Informacje ogólne                    
 lll

1. Bursa jest placówką oświatową i podlega Kuratorium Oświaty w Katowicach.

2. Podstawą przyjęcia do Bursy jest kompletność złożonych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna, a następnie pisemna akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin jest owocem wieloletniego doświadczenia naszej placówki. Jego celem jest uczynienie, aby Bursa była drugim domem dla jej Mieszkanek, w którym wszystkie mają sprawiedliwie przydzielone prawa i obowiązki.

4. Regulamin zatwierdza Siostra Dyrektor Bursy po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

5. Celem prowadzenia tej Bursy jest wspieranie młodzieży w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. Proces ten jest możliwy przy współpracy mieszkanek z wychowawcami i dzięki przestrzeganiu zasad zawartych w Regulaminie.

II.    Plan dnia

Pobudka indywidualna

6.00 – 8.15            Śniadanie

Pomiędzy śniadaniem a obiadem czas na zajęcia w szkole i naukę własną

12.15 – 16.30        Obiad

Pomiędzy obiadem a kolacją czas na naukę lub zajęcia własne

18.00                    Wspólna kolacja

Po kolacji czas na naukę lub zajęcia własne i toaletę wieczorną

22.00 – 6.00          Cisza nocna           
k

III. Zaplanowane wydarzenia formacyjne

Na każdy rok szkolny w Bursie ustala się kalendarz uroczystości, spotkań o charakterze formacyjnym i wychowawczym oraz wydarzeń okolicznościowych

     a) 1 raz w tygodniu: zajęcia w grupach wychowawczych (spotkanie formacyjno-informacyjne, modlitwa)

     b) 1 raz w miesiącu: wspólna Eucharystia w intencji mieszkanek i pracowników obchodzących urodziny,

     c) Spotkania okolicznościowe (św. Mikołaj, Wigilia, odwiedziny duszpasterskie, pożegnanie maturzystek)        

    d) Inne wspólne spotkania organizacyjne i formacyjne w zależności od potrzeby

UDZIAŁ W POWYŻSZYCH SPOTKANIACH JEST OBOWIĄZKOWY.

IV. Prawa i obowiązki Mieszkanki Bursy

Przysługuje Ci prawo do:

1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz poszanowanie godności osobistej;

2. komunikowania się z osobami Ci bliskimi;

3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym;

4. korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, przy problemach w nauce i w każdej innej, trudnej sytuacji;

5. dobrych warunków do nauki;

6. rozwijania zainteresowań i zdolności;

7. wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie oraz - w porozumieniu z Rodzicami i Wychowawcą - w innych zajęciach prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe;

8. korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu i środków dydaktycznych na określonych zasadach;

9. reprezentowania Bursy w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i umiejętnościami;

10. wyrażania swoich opinii z zachowaniem szacunku dla poglądów innych osób;

11. potrzebnej Ci opieki duszpasterskiej i pogłębienia życia religijnego;

12. ścisłej dyskrecji w Twoich sprawach osobistych i rodzinnych.


Przepisy szczegółowe

1.    Wychowawcy sprawują opiekę nad Mieszkankami Bursy od niedzieli godz. 17.00 do piątku godz. 19.00.

2.   Mieszkanki uczestniczą we wszystkich zajęciach szkolnych i solidnie przygotowują się do lekcji. 

3.      Na początku roku szkolnego Mieszkanki dają Wychowawczyniom do wglądu swój plan lekcji
i zgłaszają wszystkie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne uzgodnione uprzednio z Rodzicami
i potwierdzone przez nich na piśmie.

4.    W sytuacji złego samopoczucia Mieszkanka zgłasza to Wychowawczyniom, a w nocy Opiece Nocnej. Decyzję o pozostaniu w Bursie podczas zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia podejmują Rodzice i informują nas o tym telefonicznie.

5.  W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy w razie choroby, Wychowawczyni doraźnie może podać tylko te leki, które są dostępne bez recepty (dotyczy to bólu głowy, bólu gardła i przeziębienia). Rodzice udzielają informacji o uczuleniu na dany lek.

6.      W trosce o zdrowie własne i innych osób Mieszkanka jest zobowiązana do opuszczenia Bursy na czas choroby.

7.      Cisza nocna polega na tym, że:

      - już nie rozmawiam,

-   nie korzystam z prysznica

- nie korzystam z czajników elektrycznych oraz środków przekazu,

-  nie przebywam w pokojach koleżanek,

-  zachowuję się tak, aby nikomu nie przeszkadzać w odpoczynku.

8.  W godzinach ciszy nocnej mogę uczyć się w: uczelni, sali telewizyjnej i w auli; 

-      w pokojach możemy się uczyć przy lampce, jeżeli to nie przeszkadza koleżankom w odpoczynku.

-     uczennice szkół ponadgimnazjalnych mogą uczyć się do godz. 23.00, maturzystki do 24.00.

9.      Dziewczęta ze szkoły muzycznej mogą ćwiczyć w Bursie do godz. 21.00;

10.  Każda Mieszkanka ma prawo wyjść z Bursy:

      a)  niepełnoletnia

 a.w czasie wolnym: od obiadu do kolacji do 18:00

b.dodatkowo po kolacji od 1 kwietnia do 30 września do godz. 20.00 (jeśli w tym czasie nie ma wspólnych spotkań);

W sytuacjach szczególnych możliwy jest późniejszy powrót do Bursy tylko za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych lub po rozmowie telefonicznej.

b)  pełnoletnia

może przebywać poza Bursą do godz. 21.00 przez cały rok.

11.  Wszystkie Mieszkanki swoje wyjścia i powroty zgłaszają i odnotowują w księdze wyjść w biurze Bursy.

12.  O każdym wyjeździe do domu w ciągu tygodnia, innych wyjazdach, a także nieobecnościach w Bursie w nocy, informują nas Rodzice pisemnie lub – w sytuacjach niespodziewanych – telefonicznie.

13. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach mieszkanka może pozostać w Bursie na weekend. Rodzice mają obowiązek wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Dyrektor Bursy i biorą w tym czasie odpowiedzialność za swoje dziecko. W weekend Bursa nie zapewnia obiadów. Mieszkanka uiszcza dodatkową opłatę określoną przez cennik.

14.  Na teren Bursy można wprowadzać tylko najbliższą rodzinę lub opiekunów prawnych. Inne osoby przyjmowane są w pokoju gościnnym. Mieszkanka, która wprowadza gościa do pokoju gościnnego, zgłasza to na portierni i ponosi odpowiedzialność za pozostawiony stan pokoju.

15.  Obowiązuje przestrzeganie zasad korzystania z pokoju i innych pomieszczeń, określonych
w oddzielnych dokumentach.

16.  Na terenie Bursy chodzimy w domowym obuwiu. Obuwie, które służy do chodzenia na zewnątrz przechowujemy w szafce w szatni.

17.  Ze względu na bezpieczeństwo i konieczność oszczędzania energii, korzystanie z windy przez Mieszkanki Bursy jest ograniczone wyłącznie do przypadków kontuzji, choroby lub przewożenia ciężkich rzeczy. Czynimy to na własną odpowiedzialność.

18.  Ze względu na dobro każdej mieszkanki Bursy, przestrzegamy przepisów BHP.

19. Wszelkie koszty, wynikające z niezachowania zasad zawartych w dokumentach wewnętrznych Bursy (zasady korzystania z pokoju oraz z innych pomieszczeń) lub z lekkomyślności, ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub wszystkie mieszkanki pokoju.

20. Za wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego nakładana jest kara finansowa. Sprawczyni pokrywa koszty przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej. W sytuacji ukrywania winowajczyni, koszty ponoszą wszystkie Mieszkanki Bursy.

21.  W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej karę finansową nałożoną za rażący bałagan ponoszą mieszkanki danego pomieszczenia.

22. Odpłatność za pobyt w Bursie dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca. Nieuregulowanie odpłatności za dwa miesiące powoduje skreślenie wychowanki z listy mieszkanek Bursy.  W razie nieuregulowania odpłatności mimo wielokrotnych upomnień Bursa ma prawo skierować sprawę do sądu.

23. W przypadku decyzji własnej o wyprowadzeniu się z Bursy w trakcie roku szkolnego, Rodzice wychowanki podają informację Siostrze Dyrektor w formie pisemnej przynajmniej na 30 dni przed opuszczeniem Bursy. W przeciwnym razie będą ponosili koszty za kolejny miesiąc (nie dotyczy to wydarzeń losowych).

24.  Mieszkanki Bursy mają do dyspozycji klucz do pokoju mieszkalnego i zamykają go na czas swojej nieobecności w pokoju. Na czas wyjścia z bursy klucz pozostawiają na portierni.

25.  Bursa nie ponosi odpowiedzialności za mienie materialne mieszkanek.

26.  Wychowanka zobowiązuje się do powstrzymania się od zachowań seksualnych na terenie Bursy.

VI. Nagrody i kary

1.   Za przykładne przestrzeganie Regulaminu, wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu Bursy Mieszkanka może być wyróżniona:

 a.  pochwałą Wychowawcy wobec grupy;

b.    pochwałą Siostry Dyrektor Bursy wobec grupy;

 c.    listem gratulacyjnym do Rodziców;

 d.    nagrodą rzeczową.

 2.      Konsekwencją nieprzestrzegania Regulaminu będzie:

 a.    wykonanie pracy wyznaczonej przez Wychowawczynię na rzecz Bursy;

 b.    inne działanie adekwatne do wagi naruszonych norm.

 3.    Za rażące nieprzestrzeganie Regulaminu Bursy i ustalonych zasad, Mieszkanka może być ukarana:

 a.    pisemnym upomnieniem Wychowawczyni;

 b.    pisemnym upomnieniem lub naganą Siostry Dyrektor Bursy;

 c.   zawieszeniem prawa do przebywania w Bursie na określony czas (odpowiednio wcześnie zostają poinformowani o tym rodzice / opiekunowie prawni);

 d.   pisemnym powiadomieniem szkoły;

 e.    skreśleniem z listy Mieszkanek w przypadku:

 -   dystrybucji, używania lub przechowywania środków zmieniających świadomość - narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych substancji o tym charakterze (wiąże się to z natychmiastowym i bezwarunkowym skreśleniem z listy Mieszkanek),

 -        propagowania treści pornograficznych,

 -        rażącego naruszania zasad współżycia, Regulaminu Bursy, Statutu Bursy,

 -        stałego demonstrowania lekceważącego stosunku do personelu Bursy,

 -        propagowania stylu życia sprzecznego z założeniami wychowawczymi Bursy,

 -        stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa innych Mieszkanek,

 -        samowolnego opuszczenia Bursy (bez zgody Rodziców lub bez uzgodnienia Rodziców
z Wychowawczyniami).

                                                                                                                        k

 Zobowiązuję się do przestrzegania powyższego Regulaminu.

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w celach promocji Bursy.